Säännöt

SUOMEN BUDOKESKUS RY:N SÄÄNNÖT Riihimäki 12.2.2013 


1§ Nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Suomen Budokeskus ry ja sen kotipaikka on Riihimäki.

2§ Tarkoitus ja toiminta 
Yhdistyksen tarkoituksena on opettaa harrastajilleen kamppailulajeja sekä edistää harrastajiensa liikunnallisuutta ja budohenkisyyttä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä hankkia varoja toimintansa tukemiseksi järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja asusteita. 
Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan. 
3§ Jäsenet 
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka on maksanut harjoitusmaksun ja joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä ja yhdistyksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Jäseniltä perittävän harjoitusmaksun suuruudesta päättävät jaokset ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää hallitus. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Yhdistys pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa. 
4§ Yhdistyksestä eroaminen 
Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti. Jäsen katsotaan eronneeksi myös, mikäli jaoksen päättämä harjoitusmaksu tai hallituksen päättämä jäsenmaksu on erääntynyt yli 6 kk. 
5§ Yhdistyksestä erottaminen 
Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka 
- laiminlyö jäsenmaksunsa tai harjoitusmaksunsa suorittamisen 
- toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti 
- rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti 
- toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti. 
Erotetulla on oikeus vedota yhdistyksen seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Hallituksen on kutsuttava koolle yhdistyksen kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa 
katsottakoon jäsen yhdistyksestä erotetuksi vasta sitten, kun yhdistyksen kokous on erottamispäätöksen vahvistanut. 
Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja. 
6§ Hallitus 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä ja neljä (4) varajäsentä, jotka edustavat seuran budolajeja. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajana kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi (1) hallituksen jäsen sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. 
7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai rahastonhoitaja. 
8§ Tilit 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. 
9§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle, julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai tiedottamalla siitä vähintään 14 päivää ennen kokousta yhdistyksen harjoituspaikan ilmoitustaululla. 
10§ Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-toukokuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselle erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide. 
11§ Vuosikokous 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1 Kokouksen avaus; 
2 valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa; 
3 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; 
4 hyväksytään kokouksen työjärjestys; 
5 esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto; 
6 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä; 
7 vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus; 
8 valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet; 
9 valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies, jotka valitaan aina yhdeksi (1) tilikaudeksi kerrallaan; 
10 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 
12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.